RODO- informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez KCTiH


Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Zgodnie z RODO Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. z/s w Katowicach jest zobowiązana zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez komórki organizacyjne KCTiH.Kto jest administratorem Państwa danych osobowych osobowych?


Administratorem, to jest podmiotem podejmujący decydującym o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych jest Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. z siedzibą w pod adresem 40-844 Katowice, ul. Stanisława Kossutha 9 (w dalszej części niniejszego dokumentu zwane KCTiH).

KCTiH jest właścicielem platform internetowych:
- www.kctih.org;
- www.reklamacjawakacji.pl;
za pośrednictwem, których pobierane są Państwa dane osobowe. Dane osobowe mogą zostać również być zebrane przez KCTiH za pośrednictwem infolinii pod numerem: 22-299-05-80.W jaki sposób uzyskać więcej danych na temat przetwarzania Państwa danych osobowych?


Wszelkie informacje na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, celu i zakresu ich przetwarzania można uzyskać, w następujący sposób:
- adres e-mail: daneosobowe@kctih.org,
- adres pocztowy: Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o., ul. Stanisława Kossutha 9, 40-844 Katowice.
Pod w/w adresy prosimy również przesyłać wnioski o usunięcie lub korektę Państwa danych osobowych.W jaki sposób KCTiH uzyskało Państwa dane?


Wszelkie dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas jednej z poniższych czynności:
- poprzez zgłoszenie nierzetelnego biura podróży, za pośrednictwem formularza elektronicznego, pod adresem elektronicznym:

http://www.kctih.org/zglos_nierzetelne_biuro.html

- poprzez wygenerowanie formularza reklamacji imprezy turystycznej, za pośrednictwem kreatora reklamacyjnego pod adresem elektronicznym:

http://www.reklamacjawakacji.pl/

- poprzez zgłoszenie danych osobowych, za pośrednictwem Infolinii Turystycznej pod numerem:

+48-22-299-05-80

- poprzez zawarcie z KCTiH umowy o świadczenie usług;
- poprzez użytkowanie jednej z witryn należących do KCTiH.Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez KCTiH?


I. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, dla celów związanych z wykonaniem zawartej z Państwem umowy, w tym dla:
- realizacji niezbędnych czynności, związanych z dochodzeniem Państwa roszczeń pieniężnych na drodze polubownej;
- realizacji niezbędnych czynności, związanych z dochodzeniem Państwa roszczeń pieniężnych na drodze postępowania sądowego;
- realizacji niezbędnych czynności, związanych z dochodzeniem Państwa roszczeń pieniężnych, jak i podejmowanie czynności celem nałożenia sankcji na przewoźników lotniczych, w drodze postępowania administracyjnego przed organami polskimi oraz innymi na terminie UE;
- realizacji niezbędnych czynności, związanych z dochodzeniem Państwa roszczeń pieniężnych, jak i podejmowanie czynności celem nałożenia sankcji na przewoźników lotniczych, w drodze postępowania sądowo- administracyjnego;
- realizacji niezbędnych czynności, związanych z dochodzeniem Państwa roszczeń pieniężnych na drodze postępowania egzekucyjnego;
- obsługi Państwa wniosków oraz reklamacji, w przypadku złożenia do KCTiH zapytania lub reklamacji;
- kontaktu z Państwem, dla celów związanych ze świadczeniem usług, w tym dla założenia i zarządzania Państwa panelem klienta (htt
p://www.kctih.org/status/), oraz zapewnienia jego obsługi;- wygenerowania dokumentacji podatkowej i
rachunkowej, w tym dla dokonania w Państwa imieniu opłat związanych z realizacją umowy;- windykacja należności KCTiH, w tym prowadzenie postępowań sądowych, a
rbitrażowych i mediacyjnych;- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

II. Za Państwa zgodą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KCTiH, którym jest:
- monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, oraz zarządzanie Państwa aktywnością w serwisach KCTiH (reklamacjawakacji.pl, kctih.org)- w szczególności poprzez zapisywanie danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
- prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych oraz edukacyjnych, w tym dla celów związanych z promocją usług własnych, świadczonych przez KCTiH;
- nawiązywanie kontaktu z Państwem, dla celów zawarcia umowy z KCTiH;
- zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych KCTiH oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu serwisów internetowych;
- monitorowanie jakości usług turystycznych świadczonych na rzecz Państwa oraz innych użytkowników np. poprzez przeprowadzenie badań i analiz;- monitorowanie ruchu w serwisach internetowych, na
leżących do KCTiH między innymi pod kątem ich funkcjonalności, poprawy działania oraz analizy głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
- prowadzenie badań i analiz Allegro, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
- obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państw
o wziąć udział;
- prowadzenie analiz statystycznych, w szczególności, w przedmiocie jakości usług turystycznych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób, w jakim została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie otrzymamy od Państwa cofnięcia zgody, za wyjątkiem zastosowania prawa do bycia zapomnianym, zgodnie z art. 17 RODO.Czy muszą nam Państwo udostępnić swoje dane osobowe?


Celem zawarcia umowy, wymagamy od Państwa udostępnienia następujących danych osobowych, aby móc wykonać jej postanowienia, a tym samym świadczyć Państwu usługę:
- imię, nazwisko, adres zamieszkania, nume
r PESEL lub numer NIP, numer telefonu kontaktowego,- informacji dokumentującej wierzytelność.

Jeśli z jakiegoś powodu nie posiadają Państwo w/w danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych, związanych z uzasadnionymi żądaniami sądów oraz urzędów lub innych niezbędnych dla wykonania umowy. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.


 
Państwa uprawnienia wobec KCTIH, w zakresie przetwarzanych danych.


KCTiH obliguję się do spełnienia wszystkich Państwa praw wynikających z treści rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z w/w uprawnień mogą Państwo skorzystać:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy:
i) zauważą, Państwo nieaktualność, nieprawidłowość lub niekompletność Państwa danych osobowych;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
i) gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały udo
stępnione KCTiH;ii) w przypadku, w którym cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych;
iii) gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
iv) gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
v) gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarza
nia danych:
i) gdy zauważą Państwo nieprawidłowości, w danych osobowych– mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający KCTiH weryfikację poprawności danych;
ii) w przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo żądać ich usunięcia;
iii) gdy dane nie będą nam potrzebne KCTiH, ale mogą być Państwu przydarne do obrony lub dochodzenia roszczeń;
iv) gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych– do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
i) w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają prawo do wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z/s pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Sytuacje, w których mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.


Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli;
- Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?


Państwa dane osobowe udostępniamy, w pierwszej kolejności stronom sporu, wobec których KCTiH dochodzi roszczeń na Państwa rzecz (np. hotelarz, przewoźnik, organizator turystyki itp.), są to jednak dane, niezbędne dla realizacji treści umowy (np. wskazanie danych Państwa rachunku bankowego, celem dokonania przelewu środków). Państwa dane są również udostępniane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi prawne, rachunkow, wykonują usługi konsultingowe oraz audytowe oraz wspomagają obsługę serwisów elektronicznych, należących do KCTiH, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Państwa dane osobowe udostępnione są również instytucją państwowym, za pośrednictwem, których dochodzimy Państwa roszczeń (sądy cywilne, sądy administracyjne, komisje ochrony praw pasażerów na terenie Unii Europejskiej, komornicy sądowi itp.).

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w portalach internetowych, należącym do KCTiH robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Państwa adres IP.Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?


Państwa dane osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
- statystycznych i archiwizacyjnych;
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym KCTiH zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.Czy KCTiH przekazuje Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?


Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać dla Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez KCTiH polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwa osobach, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Inne aktualności

Small Planet Airlines Sp. z o.o.- zażalenie w przedmiocie umorzenia postępowania układowego

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. zawiadamia, iż dnia 06 lutego 2019 roku złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie zażalenie na postanowienie [...]

Mariusz Muras- zapytanie ofertowe- wierzytelność na sprzedaż

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa wzywa wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności względem dłużnika Mariusza Murasa (Muras) [...]

Zapytanie ofertowe, sprzedaż wierzytelności- Wizz Air Ukraine Airlines llc

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa wzywa wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności przysługujące naszym mocodawcom względem Wizz [...]

Zapytanie ofertowe, sprzedaż wierzytelności- Wizz Air Ukraine Airlines llc

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa wzywa wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności przysługujące naszym mocodawcom względem Wizz [...]

Odpowiedzialność organizatora turystyki za skutki zamachu terrorystycznego

Dlaczego żona zamordowanego w ataku terrorystycznym w Tunisie turysty przegra z Itaką w sądzie? Czy organizator turystyki Nowa Itaka mógł uniknąć lub przewidzieć zamach [...]

Zapytanie ofertowe, sprzedaż wierzytelności- Citron Travel Sp. z o.o..

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa wzywa wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności przysługujące naszym mocodawcom względem Citron [...]

Zapytanie ofertowe, sprzedaż wierzytelności- Alfa Star S.A.

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa wzywa wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności przysługujące naszym mocodawcom względem Alfa Star

Sytuacja klientów Alfa Star S.A., którzy zakupili usługę przelotu lotniczego lub usługę hotelarską.

Prawo turystyczneSytuacja klientów Alfa Star S.A., którzy zakupili pojedyncze usługi (przelot, hotel)za pośrednictwem niewypłacalnego Alfa Star kształtuję się w inny sposób niż tych [...]

Alfa Star S.A.- niewypłacalność. Procedura zwrotu środków.

Prawo turystyczneKrajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuję klienta Alfa Star S.A., który poniósł szkodę finansową [...]

Czy biuro podróży może... zmienić miejsce przylotu lub środek transportu?

Wobec wielu pytań turystów na temat ich podstawowych praw związanych zakupioną imprezą turystyczną, obalamy mity skutecznie utrwalane przez [...]

Dlaczego KCTiH publikuję informację o długach organizatorów turystyki?

W ostatnim czasie Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa publikowało na portalu www.kctih.org oraz na swoim profilu społecznościowym www.facebook.com/kctih [...]

Monitring usług turystycznych świadczonych przez organizatorów turytyki.

Czy wiesz, jak Twoi turyści oceniają sprzedane przez Ciebie usługi? Czy masz wiedzę na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji Twoich klientów? Czy utrzymujesz [...]

Gwarancja Wakacje Bez Ryzyka- artykuł w najnowszych Wiadomościach Turystycznych

Z satysfakcją informujemy, iż oferowany przez KCTiH produkt Gwarancja Wakcje Bez Ryzyka został dostrzeżony przez branżowy dwutygodnik [...].

Gwarancja Wakacje Bez Ryzyka- oferta dystrybucji dla agentów turystyki.

Wszystkich Agentów zainteresowanych rozszerzeniem oferty własnych usług o Gwarancję Wakacje Bez Ryzyka, prosimy o wypełnienie formularza

Zmiana warunków umowy o imprezę turystyczną przez organizatora. Prawa turysty.

Znane biuro podróży nie chcę zwrócić swoim klientom pieniędzy, pomimo obowiązków wynikających z ustawy o usługach turystycznych. Niestety jest to częsty przypadek...

GWARANCJA WAKACJE BEZ RYZYKA- 100%-owe zabezpieczenie polskiego turysty.

W ramach opłaty gwarancyjnej, Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa sfinansuje wszystkie koszty związane z dochodzeniem roszczenia, gwarantując

Odwołany lot- prawa pasażera. Kiedy pasażerowi przysługuje odszkodowanie?

Należy pamiętać, iż strajk w pracowników w przedsiębiorstwie nie stanowi nadzwyczajnej okoliczności, która mogłaby zwolnić przewoźnika z odpowiedzialności...

Opóźniony lot, odwołany lot- Polskie Linie Lotnicze LOT S.A

Międzynarodowa Karta TurystyKCTiH informuje, iż prowadzi  zbiorowe postępowania reklamacyjne, w związku z komplikacjami rejsów: relacji Chania- Katowice/Wrocław oraz Warszawa - Katowice- Warszawa [...]

Powiązania gospodarcze osób związanych z OK Service Travel Sp. z o.o., Aquamaris.S.A.

Dnia 14 sierpnia 2013 roku biuro podróży OK Service Travel z siedzibą w Bielsku Białej wydało oświadczenie o swojej niewypłacalności. Dnia 14 sierpnia 2013 roku biuro podróży OK 

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa przestrzega. Jedziesz do Egiptu? Twoje ubezpieczenie...

Prawo turystycznePlaża, morze, all inclusive w środku lata, za jedyne 1.200,00 złotych- bajka? Wręcz przeciwnie… Na terenie Egiptu trwają zamieszki, w czasie których giną ludzie.

www.reklamacjawakacji.pl- bezpłatny kreator pism reklamacyjnych.

www.reklamacjawakacji.plZa pośrednictwem kreatora pism reklamacyjnych www.reklamacjawakacji.pl, każdy turysta może bezpłatnie, w czterech prostych krokach wygenerować...

Prawo pasażera do opieki w przypadku opóźnienia lotniczego.

Prawo turystyczneBez względu na przyczynę opóźnienia, linia lotnicze bądź organizator turystyki ma obowiązek zapewnić opiekę i pomoc turystom. Opóźnienia lotnicze są jednymi z

Odszkodowania za zmiany w rozkładzie lotów- odpowiedzialność organizatora turystyki.

Prawo turystyczneCzy biuro podróży ponosi odpowiedzialność z tytułu dokonanych zmian w rozkładzie lotów? Czy biuro podróży może zmienić miejsce docelowe lotu?

Reklamacja do biura podróży - gdy klient nie otrzymuje należnej mu rekompensaty.

Prawo turystyczneKażdy turysta planując wczasy z biurem podróży zakłada, iż urlopu spędzi w warunkach określonych w ofercie. Praktyka pokazuje jednak, iż nie zawsze udaje się zrealizować taki 

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa na portalach Facebook i Twitter!

TurystaWychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa utworzyło profile na portalach społecznościach twitter.com

W jakich przypadkach organizator turystyki ma prawo odwołać imprezę turystyczną?

Prawo turystyczneNa początku bieżącego roku biuro podróży Ecco Holiday postanowiło odwołać imprezy turystyczne zarezerwowane przez turystów w ofercie typu first minute...

Najważniejsze informacje na temat paszportu. Ile czasu trwa wyrobienie i ile kosztuje paszport?

TurystaW trzecim artykule z serii pod tytułem „Najważniejsze informację na temat paszportu” Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa pisze, ile trwa wyrobienie oraz ile kosztuje paszport?

Podsumowanie lata w branży turystycznej - miesiąc drugi i trzeci.

TurystaPierwszy miesiąc tegorocznego lata rozpoczął się prawdziwą bombą w postaci złożenia przez zarząd Sky Club`u wniosku o ogłoszenie upadłości, jego drugi miesiąc nie był

Podsumowanie lata w branży turystycznej- miesiąc pierwszy.

TurystaKrajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa podsumowuje wydarzenia minionych miesięcy w branży turystycznej. Trzeba przyznać, działo się sporo...

Zgłoszenie nieprawidłowości u rezydenta podczas trwania imprezy turystycznej.

Prawo turystyczneNa polskim rynku usług turystycznych zarówno wśród turystów jak i organizatorów turystyki panuję powszechne przeświadczenie, iż płacąc przeciętną cenę za...

Większe sumy gwarancji ubezpieczeniowych w branży turystycznej.

Prawo turystyczneKoniec wakacji dla wielu z pośród największych polskich organizatorów turystyki oznacza również koniec ważności gwarancji ubezpieczeniowej.

Najważniejsze informacje na temat paszportu. Dokąd można dotrzeć bez paszportu?

TurystaW drugim artykule z serii pod tytułem „Najważniejsze informację na temat paszportu” Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa pisze, gdzie każdy obywatel Polski może dotrzeć...

Filiz Tour- kolejny organizator turystyki z problemami finansowymi.

TurystaW dniu dzisiejszym, to jest 4 września 2012 na stronie internetowej www.filiztour.com pojawiła się informacja na temat problemów finansowych organizatora turystyki... 

Wysokość kapitału zakładowego, a bezpieczeństwo turystów.

Prawo turystyczneCzym jest kapitał założycielski? Czy wysoki kapitał zakładowy w jakikolwiek sposób podnosi wiarygodność spółki, a niski go obniża? Czy ma wpływ na bezpieczeństwo turystów?

Wiarygodność pośredników i agentów turystyki, czyli komu klient przekazuje pieniądze.

Prawo turystyczneBranża turystyczna rządzi się swoimi własnymi, bardzo specyficznymi prawami. Chcąc wybrać się na wymarzone wakacje, musimy zapłacić za nie na wiele...

Najważniejsze informacje na temat paszportu. Gdzie należy wyrobić paszport?

TurystaZe względu na wagę zastosowania paszportu Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa przygotowało serię artykułów na tematy związane z paszportami...