Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne:


1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich odbywa się zgłoszenie nieprawidłowo wykonanej usługi turystycznej.
2. Niezbędnym warunkiem uzyskania dostępu do wszystkich funkcji serwisu 
www.kctih.org jest skorzystanie z urządzenia posiadającego możliwość nawiązania połączenia internetowego oraz posiadającego odpowiednie oprogramowanie, to jest powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 

II. Definicje


1. Usługa turystyczna- usługa hotelarska, przewodnicka oraz każda inna świadczona na rzecz turysty bądź odwiedzającego.
2. Impreza turystyczna- minimum dwie usługi turystyczne, tworzące jednolity program, mające wspólną cenę. Impreza turystyczna obejmuję co najmniej jeden nocleg lub trwa ponad 24 godziny lub jej program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
3. Organizator turystyki- przedsiębiorca zajmujący się organizacją imprez turystycznych.
4. Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa (KCTiH)- 
Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 40-844 Katowice, ulica Stanisława Kossutha 9, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426490; NIP 457-977-08-23; REGON: 242981401; kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN.
5. Formularz elektroniczny- formularz zgłoszeniowy udostępniony przez KCTiH na stronie 
www.kctih.org/zglos_nierzetelne_biuro.html.
6. Zgłaszający- osoba, która wypełniła bądź ma zamiar wypełnić formularz elektroniczny.

 

III. Ogólne zasady korzystania z formularza elektronicznego:


1. Formularz elektroniczny Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa, znajdujący się na stronie internetowej www.kctih.org/formularz umożliwia zgłoszenie nieprawidłowo wykonanej usługi turystycznej za pośrednictwem Internetu.
2. Właścicielem oraz administratorem serwisu 
www.kctih.org jest Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa.
3. Zgłaszający, z tytułu wypełnienia formularza nie ponosi żadnych kosztów. Zgłoszenie nieprawidłowo wykonanej usługi turystycznej jest bezpłatne.
4. Zgłaszający zobowiązuje się do rzetelnego przedstawienia okoliczności związanych z nieprawidłowym wykonaniem usługi turystycznej przez organizatora turystyki.
5. Zgłaszający jest odpowiedzialny za załączone informacje, oświadcza przy tym, iż są one zgodne z prawdą oraz posiada on prawa autorskie umożliwiające ich publikację (w szczególności dotyczące dokumentacji zdjęciowej).
6. Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa podejmuję działania mające na celu określenie odpowiedzialności organizatora turystyki za nieprawidłowe wykonanie usługi turystycznej.
7.
 Zgłaszający, wyraża zgodę na upublicznienie na łamach strony www.kctih.org danych dotyczących zgłoszonych za pomocą formularza elektronicznego nieprawidłowości, wyraża on jednocześnie zgodę na jego publikację oraz publikację elementów zgłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) w innych serwisach jak i u partnerów Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa. W przypadku upublicznienia zgłoszenia nie będą ujawnione dane osobowe oraz kontaktowe Zgłaszającego.
8. Przesłanie do Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa zgłoszenia nieprawidłowego wykonania usługi turystycznej za pomocą formularza elektronicznego wymaga akceptacji postanowień regulaminu, zgody Zgłaszającego na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych oraz oświadczenia o prawdziwości zawartych w formularzu
elektronicznym danych.
9. Po wypełnieniu formularza elektronicznego Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa nawiąże kontakt telefoniczny ze Zgłaszającym. KCTiH zastrzega sobie prawo do ignorowania zgłoszeń wypełnionych w sposób nierzetelny.

 

III. Polityka prywatności Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa:


1. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa do w celach statystycznych oraz marketingowych (to jest przede wszystkim do kontaktu telefonicznego ze zgłaszającym).
2. Zgłaszający, na swoje żądanie ma prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych.
3. Zgodnie z RODO Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. z/s w Katowicach jest zobowiązana zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez komórki organizacyjne KCTiH.

4. Administratorem, to jest podmiotem podejmujący decydującym o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych jest Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. z siedzibą w pod adresem 40-844 Katowice, ul. Stanisława Kossutha 9 (w dalszej części niniejszego dokumentu zwane KCTiH). KCTiH jest właścicielem platform internetowych:
- www.kctih.org;
- www.reklamacjawakacji.pl;
za pośrednictwem, których pobierane są Państwa dane osobowe. Dane osobowe mogą zostać również być zebrane przez KCTiH za pośrednictwem infolinii pod numerem: 22-299-05-80.
5. Wszelkie informacje na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, celu i zakresu ich przetwarzania można uzyskać, w następujący sposób:
- adres e-mail: daneosobowe@kctih.org,
- adres pocztowy: Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o., ul. Stanisława Kossutha 9, 40-844 Katowice.
Pod w/w adresy prosimy również przesyłać wnioski o usunięcie lub korektę Państwa danych osobowych.
6. Wszelkie dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas jednej z poniższych czynności:
- poprzez zgłoszenie nierzetelnego biura podróży, za pośrednictwem formularza elektronicznego, pod adresem elektronicznym:

http://www.kctih.org/zglos_nierzetelne_biuro.html

- poprzez wygenerowanie formularza reklamacji imprezy turystycznej, za pośrednictwem kreatora reklamacyjnego pod adresem elektronicznym:

http://www.reklamacjawakacji.pl/

- poprzez zgłoszenie danych osobowych, za pośrednictwem Infolinii Turystycznej pod numerem:

+48-22-299-05-80

- poprzez zawarcie z KCTiH umowy o świadczenie usług;
- poprzez użytkowanie jednej z witryn należących do KCTiH.
7. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, dla celów związanych z wykonaniem zawartej z Państwem umowy, w tym dla:
- realizacji niezbędnych czynności, związanych z dochodzeniem Państwa roszczeń pieniężnych na drodze polubownej;
- realizacji niezbędnych czynności, związanych z dochodzeniem Państwa roszczeń pieniężnych na drodze postępowania sądowego;
- realizacji niezbędnych czynności, związanych z dochodzeniem Państwa roszczeń pieniężnych, jak i podejmowanie czynności celem nałożenia sankcji na przewoźników lotniczych, w drodze postępowania administracyjnego przed organami polskimi oraz innymi na terminie UE;
- realizacji niezbędnych czynności, związanych z dochodzeniem Państwa roszczeń pieniężnych, jak i podejmowanie czynności celem nałożenia sankcji na przewoźników lotniczych, w drodze postępowania sądowo- administracyjnego;
- realizacji niezbędnych czynności, związanych z dochodzeniem Państwa roszczeń pieniężnych na drodze postępowania egzekucyjnego;
- obsługi Państwa wniosków oraz reklamacji, w przypadku złożenia do KCTiH zapytania lub reklamacji;
- kontaktu z Państwem, dla celów związanych ze świadczeniem usług, w tym dla założenia i zarządzania Państwa panelem klienta (http://www.kctih.org/status/), oraz zapewnienia jego obsługi;- wygenerowania dokumentacji podatkowej i
rachunkowej, w tym dla dokonania w Państwa imieniu opłat związanych z realizacją umowy;- windykacja należności KCTiH, w tym prowadzenie postępowań sądowych, a
rbitrażowych i mediacyjnych;- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
8. Za Państwa zgodą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KCTiH, którym jest:
- monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, oraz zarządzanie Państwa aktywnością w serwisach KCTiH (reklamacjawakacji.pl, kctih.org)- w szczególności poprzez zapisywanie danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
- prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych oraz edukacyjnych, w tym dla celów związanych z promocją usług własnych, świadczonych przez KCTiH;
- nawiązywanie kontaktu z Państwem, dla celów zawarcia umowy z KCTiH;
- zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych KCTiH oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu serwisów internetowych;
- monitorowanie jakości usług turystycznych świadczonych na rzecz Państwa oraz innych użytkowników np. poprzez przeprowadzenie badań i analiz;- monitorowanie ruchu w serwisach internetowych, na
leżących do KCTiH między innymi pod kątem ich funkcjonalności, poprawy działania oraz analizy głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
- prowadzenie badań i analiz Allegro, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
- obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państw
o wziąć udział;
- prowadzenie analiz statystycznych, w szczególności, w przedmiocie jakości usług turystycznych.
9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób, w jakim została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie otrzymamy od Państwa cofnięcia zgody, za wyjątkiem zastosowania prawa do bycia zapomnianym, zgodnie z art. 17 RODO.
10. Celem zawarcia umowy, wymagamy od Państwa udostępnienia następujących danych osobowych, aby móc wykonać jej postanowienia, a tym samym świadczyć Państwu usługę:
- imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub numer NIP, numer telefonu kontaktowego,- informacji dokumentującej wierzytelność.
11. Jeśli z jakiegoś powodu nie posiadają Państwo w/w danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy.
12. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać Państwa Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych, związanych z uzasadnionymi żądaniami sądów oraz urzędów lub innych niezbędnych dla wykonania umowy. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.
13. KCTiH obliguję się do spełnienia wszystkich Państwa praw wynikających z treści rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
14. Z w/w uprawnień mogą Państwo skorzystać:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy:
i) zauważą, Państwo nieaktualność, nieprawidłowość lub niekompletność Państwa danych osobowych;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
i) gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały udo
stępnione KCTiH;ii) w przypadku, w którym cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych;
iii) gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
iv) gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
v) gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarza
nia danych:
i) gdy zauważą Państwo nieprawidłowości, w danych osobowych– mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający KCTiH weryfikację poprawności danych;
ii) w przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo żądać ich usunięcia;
iii) gdy dane nie będą nam potrzebne KCTiH, ale mogą być Państwu przydarne do obrony lub dochodzenia roszczeń;
iv) gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych– do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
i) w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
15. Mają prawo do wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z/s pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
16. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli;
- Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
17. Z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.
18. Państwa dane osobowe udostępniamy, w pierwszej kolejności stronom sporu, wobec których KCTiH dochodzi roszczeń na Państwa rzecz (np. hotelarz, przewoźnik, organizator turystyki itp.), są to jednak dane, niezbędne dla realizacji treści umowy (np. wskazanie danych Państwa rachunku bankowego, celem dokonania przelewu środków). Państwa dane są również udostępniane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi prawne, rachunkow, wykonują usługi konsultingowe oraz audytowe oraz wspomagają obsługę serwisów elektronicznych, należących do KCTiH, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Państwa dane osobowe udostępnione są również instytucją państwowym, za pośrednictwem, których dochodzimy Państwa roszczeń (sądy cywilne, sądy administracyjne, komisje ochrony praw pasażerów na terenie Unii Europejskiej, komornicy sądowi itp.).
19. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w portalach internetowych, należącym do KCTiH robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Państwa adres IP.
20. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
- statystycznych i archiwizacyjnych;
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
21. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
22. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym KCTiH zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
23. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
24. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
25. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać dla Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
26. Profilowanie danych osobowych przez KCTiH polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwa osobach, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

IV. Postanowienia końcowe:


1. Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 

KCTiH 2019 biuro@kctih.org